Privacyverklaring

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een abonnement bij GrapeFine Sports hebt, een abonnement bij GrapeFine Sports wilt afsluiten, contact opneemt met GrapeFine Sports, gebruik maakt van onze Virtuagymapp of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door GrapeFine Sports willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat GrapeFine Sports uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door GrapeFine Sports. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
GrapeFine Sports verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Gegevens van onze leden, bij het aangaan van een abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum en (indien jij dit aan ons wilt melden) medische gegevens welke van belang kunnen zijn bij deelname aan onze activiteiten. Ook als je al een GrapeFine Sports abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken en bijwerken. Bij gebruik van de diensten van GrapeFine Sports worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, bezoekregistratie, laatste bezoek aan GrapeFine Sports, type abonnement, afgenomen diensten en jouw financiële status bij GrapeFine Sports (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website, worden géén persoonsgegevens verwerkt, tenzij zij gebruik maken van de mogelijkheid contact met ons op te nemen via de mail of per telefoon. Hierbij gaat het slechts om persoonsgegevens die op dat moment door de gebruiker zelf aan ons worden gedeeld, zoals naam, telefoonnummer en/of mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te kunnen nemen.

Social media uitingen; de gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door GrapeFine Sports verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS? DIENSTVERLENING
GrapeFine Sports verwerkt jouw gegevens om onze sportclub diensten aan je te kunnen leveren;

Voor het aanmaken van een lidmaatschap, de bij behorende lidmaatschapspas (waarmee je toegang krijgt tot de sportclub) en de betaling van het lidmaatschap. Daarnaast ook voor het in behandeling nemen van en beantwoorden van vragen en klachten. GrapeFine Sports verwerkt jouw gegevens om je, wanneer noodzakelijk, via telefoon of per e-mail/brief te kunnen informeren. Denk hierbij aan, noodzakelijke, informatie als een wijziging in onze diensten en/of tarieven. Wij gebruiken telefoonnummers en/of (mail)adressen NIET voor marketing- en/of verkoopactiviteiten.
Wij zullen de persoonsgegevens van onze leden dan ook nooit verkopen aan derden zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken voor hun marketing activiteiten.
GrapeFine Sports verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages en -besluiten. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken waar eventuele wijzigingen zouden moeten worden toegepast. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden. Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan kunnen jouw gegevens geregistreerd worden. Zo kunnen medewerkers van GrapeFine Sports later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, abonnementen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
GrapeFine Sports kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT GRAPEFINE SPORTS GEBRUIK VAN COOKIES?

Nee, GrapeFine Sports maakt geen gebruik van cookies op de website.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
GrapeFine Sports zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van onze desktop met een wachtwoord en het afschermen van ingevulde formulieren in een alleen voor personeel toegankelijke ruimte. Maar ook het up-to-date houden van de administratiesoftware hoort hierbij, dit wordt gedaan door Virtuagym.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van GrapeFine Sports hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

RECHT OP AANPASSEN/VERWIJDEREN VAN JOUW GEGEVENS

Jij hebt het recht jouw gegevens door GrapeFine Sports te laten wijzigen of verwijderen.
Het verwijderen van gegevens kan echter alleen wanneer er geen overeenkomst bestaat tussen jou en GrapeFine Sports. Wijzigingen kunnen op elk moment plaats vinden, denk aan een verhuizing, een nieuw telefoonnummer e.d. Verzoek tot verwijderen van gegevens kan alléén schriftelijk worden aangevraagd via de mail (info@grapefinesports.nl) of per post; GrapeFine Sports, Kerkweg 47c, 3214 VC Zuidland. Een verzoek tot wijzigen van gegevens kan enkel aan onze balie d.m.v. het invullen en ondertekenen van een mutatieformulier.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een werkgever of een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Het aanvragen van een kopie van jouw gegevens kan alléén via een ondertekent schriftelijk verzoek, wat overlegd kan worden aan de balie van GrapeFine Sports of verstuurd kan worden aan: GrapeFine Sports, Kerkweg 47c, 3214 VC Zuidland.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht GrapeFine Sports die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GrapeFine Sports, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@grapefinesports.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar: GrapeFine Sports, Kerkweg 47c, 3214 VC Zuidland. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.


Deze privacyverklaring kan indien nodig, worden gewijzigd.